Warunki

Wyzwanie Logitech G

Warunki

NIE WYMAGA ZAKUPÓW

OFERTA NIE JEST WAŻNA TAM, GDZIE JEST ZABRONIONA LUB OGRANICZONA PRZEPISAMI PRAWA

Przedmowa

Wyzwanie Logitech G („Zawody”) to zawody wstępne do półfinałów McLaren Shadow Project 2018 („Shadow Project”).

Uczestnicy wystawią na próbę swoje umiejętności związane z prowadzeniem pojazdów i zmierzą się w dwóch rundach, Kwalifikacjach i Finale, aby otrzymać tytuł Mistrza Wyzwania Logitech G. Mistrz Wyzwania Logitech G automatycznie weźmie udział w półfinałach McLaren Shadow Project, gdzie będzie konkurować o tytuł Mistrza McLaren Shadow Project 2018 i będzie mógł/mogła wygrać miejsce w nowym zespole e-sportowym McLarena.

W Zawodach może wziąć udział każdy, kto jest uprawniony do brania udziału w Zawodach zgodnie z tymi Warunkami. W szczególności Uczestnicy muszą mieć kopię oficjalnej gry Project Cars 2 i odpowiednią konsolę znajdującą się na liście konsoli zgodnych z grą Project Cars 2. Uczestnicy będą również musieli przejść proces rejestracji online, aby wziąć udział w Zawodach. W momencie rejestracji uczestnicy muszą mieć ukończone 18 lat.

Uczestnicy muszą zgodzić się na wszystkie zasady i Warunki McLaren Shadow Project 2018.

Struktura Zawodów wygląda następująco:

 1. Rejestracja online
 2. Wyzwanie Logitech G —Kwalifikacje:
  1. 3 sesje kwalifikacyjne online;
  2. Zawody o „dziką kartę”.
 3. Finał Wyzwania Logitech G podczas imprezy Paris Games Week

Wyniki kwalifikacji online i zawodów o „dziką kartę” wyłonią 8 finalistów (3 zwycięzców sesji kwalifikacyjnych online i 5 zwycięzców zawodów o „dziką kartę”), którzy przejdą do finału Zawodów. Finał wyłoni Mistrza Wyzwania Logitech G. Mistrz automatycznie weźmie udział w półfinałach McLaren Shadow Project 2018.

Poniżej znajdują się najważniejsze informacje związane z rejestracją i kwalifikacjami do Zawodów (nie zastępują one żadnych wymagań dla uczestników zawartych w Warunkach Wyzwania Logitech G, ani dokumentów, o których mowa w Warunkach, które należy przeczytać i zaakceptować).

 

Najważniejsze informacje

 1. PROMOTOR
  • Promotorem i operatorem Wyzwania Logitech G oraz rejestracji, kwalifikacji i finału jest firma Logitech Europe SA, EPFL-Quartier de l’Innovation, Daniel Borel Innovation Center, Lozanna, Szwajcaria („Promotor”).
  • Promotorem i operatorem McLaren Shadow Project 2018 jest McLaren Racing, McLaren Technology Centre, Chertsey Road, Woking, Surrey GU21 4YH, Wielka Brytania. („McLaren Racing”)
 2. ZAWODY
  • Nazwa zawodów to Wyzwanie Logitech G („Zawody”).
  • Zawody to zawody wstępne do półfinałów McLaren Shadow Project 2018 („Shadow Project”). Uczestnicy biorący udział w Zawodach będą konkurować ze sobą w grze Project Cars 2 i testować swoje umiejętności wyścigowe. Kwalifikacje składają się z 3 sesji kwalifikacyjnych, podczas których zostanie wyłonionych 8 zwycięzców, którzy wezmą udział w Finale. Zwycięzca otrzyma tytuł Mistrza Wyzwania Logitech G i weźmie udział w półfinałach Shadow Project.
  • Shadow Project to oddzielne zawody z oddzielnymi zasadami i warunkami, za które Promotor nie odpowiada. Ze względu na to, że Zwycięzca Zawodów weźmie udział w półfinałach Shadow Project, wszyscy Uczestnicy będą musieli zaakceptować warunki McLaren Racing, aby wziąć udział w
  • Wszystkie rundy Zawodów rozegrane zostaną w grze Project Cars 2. Uczestnicy będą musieli zaakceptować warunki i politykę prywatności gry Project Cars, aby wziąć udział w Zawodach.
 3. WARUNKI UCZESTNICTWA
  • Do uczestnictwa w Zawodach wymagana jest rejestracja online, kopia oficjalnej gry Project Cars 2 i odpowiednia konsola znajdująca się na liście zgodnych konsoli gry Project Cars 2.
  • Biorąc udział w Zawodach, każdy Uczestnik potwierdza, że przeczytał i akceptuje następujące warunki:

Promotor nie bierze odpowiedzialności za warunki, warunki użytkowania lub polityki inne niż własne.

 1. UPRAWNIENIA
  • W zawodach mogą wziąć udział osoby, które w dniu rejestracji mają skończone 18 lat i legalnie przebywają w Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Hiszpanii, Holandii, Belgii, Danii, Szwecji, Polska, Norwegii lub Finlandii, gdzie Project Cars 2, Logitech, McLaren i/lub e-sporty nie są zabronione lub niezgodne z prawem (każdy Uczestnik musi upewnić się, czy warunek ten jest spełniony). Członkowie zarządu, dyrektorzy i pracownicy Promotora, Project Cars, McLaren Racing, ich spółki zależne i spółki stowarzyszone oraz wszystkie agencje reklamowe, promocyjne i oceniające, osoby związane z tworzeniem, produkcją lub dystrybucją materiałów dotyczących niniejszej Promocji i najbliżsi członkowie rodziny (rodzice, przybrani rodzice, dziadkowie, dzieci, przybrane dzieci, rodzeństwo, partnerzy cywilni lub współmałżonkowie) lub osoby mieszkające w tym samym gospodarstwie domowym (niezależnie od pokrewieństwa) nie mogą brać udziału w niniejszej Promocji.
  • Wszyscy uczestnicy muszą posiadać lub wyrażać chęć założenia konta w grze Project Cars 2 z własną nazwą użytkownika. Nie może ona zawierać obscenicznych, wulgarnych lub bluźnierczych słów, zdań lub wstawek. Każdy uczestnik z nazwą użytkownika niezgodną z powyższymi warunkami zostanie natychmiast zdyskwalifikowany według wyłącznego uznania Promotora.
  • Aby być uprawnionymi do zwycięstwa w Zawodach, Uczestnicy:

Nieprzestrzeganie procedur weryfikacyjnych prowadzonych przez Promotora lub McLaren Racing będzie skutkowało dyskwalifikacją z Zawodów, Shadow Project lub brakiem możliwości odebrania Nagrody. W przypadku powstania sporu wynikającego z procedury weryfikacyjnej ostateczna decyzja należy do Promotora.

 1. JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO ZAWODÓW
  • Aby zgłosić się do Zawodów, Uczestnicy będą musieli zarejestrować się online poprzez mikrowitrynę Wyzwania Logitech G pod adresem www.logitechgchallenge.com od Czwartek 13 września do 59 czasu środkowoeuropejskiego letniego do niedzieli, 14 października 2018 r. włącznie („Okres rejestracji”).
  • Uczestnicy podczas rejestracji będą musieli podać następujące informacje:
 1. NAGRODY IOGRANICZENIA
  • Nagrody za Kwalifikacje obejmują („Nagrody za Kwalifikacje”):

McLaren Racing pokryje koszty lotów, zakwaterowania, transferów i posiłków związanych z uczestnictwem w McLaren Shadow Project 2018. Promotor nie poniesie odpowiedzialności w przypadku, gdy ta nagroda nie będzie dostępna z powodów niezależnych od Promotora.

 1. OGŁOSZENIE ZWYCIĘZCY
  • 8 zwycięzców Kwalifikacji zostanie ogłoszonych w witrynie www.logitechgchallenge.com we wtorek 16 października 2018 r.
  • Mistrz Wyzwania LogitechG, główny zwycięzca Zawodów zostanie ogłoszony w witrynie www.logitechgchallenge.com w sobotę 28 października 2018 r.
  • Decyzja Promotora jest ostateczna i nie będzie prowadzona żadna korespondencja lub dyskusja.
  • Promotor skontaktuje się osobiście ze zwycięzcami tak szybko, jak to możliwe po ogłoszeniach wyników z użyciem danych zawartych w zgłoszeniu do zawodów. Promotor nie zmieni żadnych danych kontaktowych po przesłaniu formularza zgłoszeniowego.
 2. ODEBRANIE NAGRODY
  • Promotor podejmie wszelkie racjonalne starania, aby skontaktować się ze zwycięzcami nagrody zgodnie z powyższym paragrafem 7.4.
  • Zwycięzcy nagród będą mieli 5 dni od powiadomienia na odebranie nagród, zgodnie z informacjami zawartymi w wiadomości e-mail z powiadomieniem. Jeśli zwycięzcy nie odbiorą nagród w tym okresie, utracąnagrodę. Nagrody nie może odebrać osoba trzecia w imieniu Zwycięzców. Promotor zastrzega sobie prawo do wręczenia nagrody następnemu uprawnionemu uczestnikowi wybranemu spośród odpowiednich zgłoszeń otrzymanych przed zakończeniem Kwalifikacji.
  • Promotor nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w przypadku gdy zwycięzcy nie mogą odebrać nagród.
 3. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
  • W zakresie dozwolonym przez prawo Promotor, McLaren Racing, Project Cars, ich agenci lub dystrybutorzy w żadnych okolicznościach nie będą odpowiedzialni za wynagrodzenie zwycięzców lub nie przyjmą żadnej odpowiedzialności za straty, uszkodzenia ciała lub śmierć w wyniku uczestnictwa w Zawodach lub przyjęcia nagrody za wyjątkiem sytuacji spowodowanej zaniedbaniem Promotora, McLaren Racing, Project Cars, ich agentów, dystrybutorów lub ich pracowników. Nie narusza to ustawowych praw Zwycięzców.
  • Promotor, McLaren Racing, Project Cars, ich agenci lub dystrybutorzy nie przyjmują odpowiedzialności za żadne koszty związane z nagrodami lub uczestnictwem w Zawodach, które nie są wyraźnie wymienione w niniejszych Warunkach. Dodatkowo każdy zwycięzca odpowiada wyłącznie za wszystkie federalne, państwowe i lokalne podatki, włącznie z podatkami nałożonymi na ich dochód.
  • Promotor, McLaren Racing, Project Cars, ich agenci lub dystrybutorzy nie ponoszą żadnej dalszej odpowiedzialności za obrażenia Uczestnika lub uszkodzenia komputera lub konsoli innej osoby w związku z Zawodami lub w wyniku brania udziału w Zawodach lub pobieraniu materiałów związanych z Zawodami, chyba że (i) śmierć lub uszkodzenia ciała są spowodowane przez zaniedbanie Promotora, McLaren Racing, Project Cars, ich agentów lub dystrybutorów; (ii) ta odpowiedzialność wynika z nadużycia lub celowego wprowadzenia w błąd; (iii) z jakiegokolwiek innego powodu lub przyczyny, których nie można wykluczyć na mocy prawa.
  • Promotor, McLaren Racing, Project Cars, ich agenci lub dystrybutorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprzestrzeganie ich zobowiązań związanych z Zawodami w przypadku, gdy nieprzestrzeganie jest spowodowane zdarzeniami poza ich kontrolą. Takie okoliczności obejmują między innymi warunki pogodowe, pożar, powódź, huragan, strajk, spór zbiorowy, wojnę, konflikty, niepokoje polityczne, zamieszki, rozruchy, nieuniknione wypadki, grożące prawo lub inne okoliczności uznane za siłę wyższą.
 4. ZMIANY, ODWOŁANIE

10.1 W przypadku wystąpienia oszustwa, wirusa, błędu, katastrofy lub innego nieoczekiwanego lub niespodziewanego zdarzenia, którego nie da się realnie przewidzieć lub kontrolować wpływającego na uczciwość lub spójność Zawodów Promotor zastrzega sobie prawo do anulowania, zmienienia lub zawieszenia Zawodów. Zastrzega się to prawo bez względu na to, czy zdarzenie jest wynikiem błędu ludzkiego lub technicznego.

10.2 Promotor zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub przerwania Zawodów na stałe lub tymczasowo, w dowolnym momencie i od czasu do czasu, bez lub z wcześniejszym uprzedzeniem z powodów leżących poza jego kontrolą (między innymi w przypadku wystąpienia przewidywanego, podejrzanego lub faktycznego nadużycia, oszustwa, wirusa komputerowego, błędu lub katastrofy).

 1. POSIADANIE ZGŁOSZEŃ DO ZAWODÓW I PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

11.1. Wszystkie rejestracje, zgłoszenia do zawodów i materiały towarzyszące przesłane do Promotora staną się jego własnością w momencie otrzymania i nie zostaną zwrócone.

11.2. Przesyłając zgłoszenie do zawodów oraz materiały towarzyszące, Uczestnik zgadza się na:

11.3 Uczestnik zgadza się na to, aby Promotor mógł, ale nie musiał udostępnić jego zgłoszenia w witrynie internetowej https://logitechgchallenge.com i innych mediach znanych obecnie lub wynalezionych w przyszłości i w każdej reklamie dotyczącej Zawodów. Uczestnik zgadza się na przyznanie Promotorowi niewyłącznej, ogólnoświatowej, nieodwołalnej licencji do praw własności intelektualnej w zgłoszeniu do Zawodów i materiałach towarzyszących na użycie, wyświetlanie, publikowanie, transmitowanie, kopiowanie, edytowanie, zmienianie, przechowywanie, przeformatowanie i udzielanie podlicencji na zgłoszenie do Zawodów i wszystkich materiałach towarzyszących do tych celów.

 1. OCHRONA DANYCH I PROMOWANIE

12.1.  Polityka prywatności.